☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
Grafika zawierająca herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Łobez, dnia 25.09.2008 r.

 

PT-2370/1/08

 

 

SPECYFIKACJA

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

 

I. Ilekroć mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o:

 

PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.),

SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://kppsp.lobez.ibip.pl

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

 

Komendant Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

ul. Przemysłowa 2,       73-150 Łobez,

Tel: 091 39 740 26,

Fax: 091 39 709 55

 

 

2. Tryb udzielenia wmówienia:

 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej pzp. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Opis

Kod CPV

Główny przedmiot

Urządzenia ratownicze

29715300-7

Dodatkowe przedmioty

Sprzęt hydrauliczny

29851200-1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr l.

Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego musi być  fabrycznie nowy
i wyprodukowany w roku 2008,  został zakupiony w oficjalnej sieci sprzedaży producenta na rynek polski i posiada pakiet usług gwarancyjnych oraz stosowne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

4. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia: do 17 listopada 2008 r.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

5.l. Zgodnie z art. 22 ust. l PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Spełnienie warunków następuje poprzez złożenie dokumentów zgodnie z punktem 6.

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

6.1. Zgodnie z art. 44 PZP wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l PZP /załącznik nr 4/.

6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24PZP, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.3.1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,

6.4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takie wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

7.1. Wykonawca może porozumiewać się z zamawiającym pisemnie, faxem (na adres zamawiającego) lub telefonicznie z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami (zapytania kierowane telefonicznie lub faxem należy niezwłocznie potwierdzić pismem),

7.2. Wykonawca przekazuje oświadczenia i dokumenty pisemnie lub faxem (oświadczenia i dokumenty kierowane faxem należy niezwłocznie potwierdzić pismem),

7.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Marek Bukato, Sławomir Samek tel.: 091 39 740 26.

 

 

8. Wymagania dotyczące wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

9. Termin związania ofertą:

 

9.1. Termin związania ofertą 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. PZP,

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP.

 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. I PZP,

10.2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 PZP.

10.3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona jak oferta z dopiskiem „ Zmiana " lub „ Wycofanie ". Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty, po upływie terminu składania ofert,

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, zgodnie z art. 82 ust. 3 PZP,

10.5.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 PZP,

10.6.Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Wszystkie kartki powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji oraz ponumerowane i podpisane przez wykonawcą osobą/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, a jeżeli zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

10.7.Ewentualne poprawki w tekście oferty lub w załącznikach muszą być naniesione w sposób czytelny i podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

 

10.8.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcą (osobę/osoby podpisujące ofertę).

10.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcą (osobą/osoby podpisujące ofertę).

10.10 Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty (spięte lub zszyte) należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonej przed otwarciem (przez podpisanie i opieczętowanie na krawędziach sklejenia) i opatrzonej napisem:

 

Nazwa wykonawcy:.........................................................................................

Adres wykonawcy: ...........................................................................................

Oferta dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Na „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego"

Sprawa nr PT-2370/01/08

Nie otwierać przed 10.10.2008 r. godz. 1030

 

 

10.11 Oferta powinna zawierać:

10.11.1 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3),

10.11.2 Żądane dokumenty zawarte w pkt 6,

10.11.3 Jeżeli oferta zostanie podpisana przez uprawnionego przedstawiciela należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

10.11.4 Dokumenty wymagane SIWZ.

10.12 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

10.13 Informacje stanowiące „Tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawcy" powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako, jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazywanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

 

II Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

11. l. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Sekretariat, w terminie do dnia 10 października 2008 r. do godz. 1000,

11.2. W przypadku oferty przesłanej pocztą, jako termin złożenia zamawiający przyjmuje termin otrzymania przesyłki,

11.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

p. 110, w dniu dnia 10 października 2008 r. o godz. 1030 ,

11.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

 

 

 

 

 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

12.1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT i uwzględnia:

- Wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem zamówienia,

- Wszystkie podatki należne.

12.2. Wartość przedmiotu zamówienia (cenę) należy wpisać w załącznik nr 3 „Formularz ofertowy wykonawcy".

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

13.1. Cena -100%

 

13.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie uzyskania największej ilości punktów obliczonych wg wzoru przy spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

14.1. Niezwłocznie po wyborze, najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

14.4. Zamawiający powiadomi pisemnie wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Nie dotyczy

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

 

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

- wymagania techniczne - załącznik nr l,

-podstawowe warunki umowy (Umowa -wzór) - załącznik nr 2,

-formularz ofertowy wykonawcy — załącznik nr 3,

- oświadczenie - załącznik nr 4,

- wykaz wykonanych dostaw/usług — załącznik nr 5.

Wytworzył:
Sławomir Samek
Udostępnił:
Paweł Różański
(2008-09-26 11:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Różański
(2008-09-26 11:50:07)

 
liczba odwiedzin: 225282

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X