Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

–  bryg. mgr inż. Jacek Dziurdz

przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu – codziennie od 800 do 1000

a także dodatkowo w poniedziałki od godz. 15 00 do godz. 17 00

 

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

Sprawy kierowane na piśmie mogą być dostarczane do komendy poprzez:

  • osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu - pokój nr 117
    ul. Przemysłowa 2
    73 – 150 Łobez
  • listownie na adres podany w powyższym punkcie, 
  • faksem na nr ( 0 91 ) 397-09-55,

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

  • ustnie do protokołu (przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP,
  • pisemnie.

Tryb załatwiania spraw w komendzie zgodny jest z „Rozdziałem 7 - Załatwianie spraw” - Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, natomiast klasyfikacja i kwalifikacja spraw jest zgodna z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wytworzył:
Marta Walczak
Udostępnił:
Deluga Dorota
(2005-09-23 13:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Deluga Dorota
(2005-09-23 13:49:45)