regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ŁOBZIE

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację  komendy powiatowej, w tym:

1)  kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)  strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)  zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)  wzory pieczęci i stempli;

5)  liczbę i rodzaj  stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2. 1. Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.        Terenem działania komendy powiatowej  jest obszar powiatu łobeskiego.

3.        Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Łobez, ul. Przemysłowa 2.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)  KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)  OSP - Ochotniczą Straż  Pożarną;

3)  JRG – Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)  KSRG – krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

 

 

§ 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1)  dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu  głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku komendy są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)  kierowaną do KW PSP , Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych   jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)  pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5)  zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;

6)  zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli, i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łobeskiego.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie;

3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w budynku komendy;

 ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

 

§ 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)  wydział operacyjny                                                          – symbol – PR;

2)  samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

                                                                                               – symbol – PZ;

3)  samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr       – symbol – POiK;

4)  samodzielne stanowisko pracy ds. finansów                    – symbol – PF;

5)  samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich         – symbol – PT;

6)  samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych              – symbol PTT;

7)  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza                                      – symbol – PJRG.

§ 6. 1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)  samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;

2)  samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr;

3)  samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich;

4)  samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych;

5)  zadania z zakresu spraw obronnych  i ochrony informacji niejawnych;

6)  zadania z zakresu BHP.                                                   

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje pracę:

1)  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza;

2)  samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych;

3)  wydział operacyjny.

3. Zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania z zakresu spraw:

1)  obronnych posługując się przy znakowaniu spraw i akt symbolem – PSO;

2)  ochrony informacji niejawnych  posługując się przy znakowaniu spraw i akt symbolem – POiN.

§ 7. 1. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr realizuje zadania w zakresie spraw :

1)  organizacji i archiwizacji;

2)  kadrowych.

2. Wydział operacyjny  realizuje zadania w zakresie spraw:

1)  operacyjnych;

2)  informatyki;

3)  łączności.

3. JRG realizuje zadania w zakresie spraw;

1)  zapewnienia gotowości operacyjnej JRG;

2)  organizacji szkolenia JRG i OSP;

3)  BHP podlegającym bezpośrednio pod komendanta powiatowego.

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8. 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje ich koordynację  lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1)  planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2)  podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)  sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)  współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG

6)  współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)  załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8)  realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)  realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w Powiatowym Zespole  Zarządzania  Kryzysowego;

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu.

§ 9. Do zadań wydziału  operacyjnego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw operacyjnych:

1)  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)  opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)  przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)  koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)  przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;

6)  analizowanie stanu wyposażenia JRG  i jednostek OSP w tym w KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)  zapewnienie funkcjonowania  stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;

8)  sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)  współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów  KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG  oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczo –gaśniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo – gaśniczych;

18) uczestniczenie w  szkoleniach i doskonaleniu specjalistycznym (w tym także medycznym) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

19) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu.

2. W zakresie spraw informatyki:

1)  analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2)  zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3)  nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy operacyjnej podmiotów KSRG raz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

4)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)  planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)  wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)  systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)  realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

12) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

3. W zakresie spraw łączności:

1)  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)  nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowanie i dysponowania w obszary chronione;

3)  zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

4)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)  analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

6)  koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;

7)  planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

8)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

§ 10. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych należy w szczególności:

1. W zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

1)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;

2)  współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)  inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)  opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)  opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)  wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

7)  opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów oraz imprez masowych;

8)  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

9)  rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;

15) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

16) działalność edukacyjno – szkoleniowa oraz informacyjna w zakresie propagowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

§11.    Do zadań samodzielnego stanowiska ds. organizacji i kadr należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:

1)  realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;

2)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)  prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)  prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)  przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i JRG;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

2. W zakresie spraw kadrowych:

1)  realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;

2)  przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym  dowódców JRG;

3)  opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

4)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)  ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

6)  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

7)  sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

9)  analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

10) przekazywanie niezbędnych danych do ZUS za pośrednictwem programu „PŁATNIK”.

§12.    Do zadań samodzielnego stanowiska ds. finansów należy w szczególności:

1)  opracowanie i wykonanie planów finansowych komendy;

2)  sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów i analiz;

3)  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej oraz płacowej komendy;

4)  planowanie przychodów i wydatków;

5)  sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

6)  prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

7)  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)   wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;

b)   zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;

c)   przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

d)   zapewnieniu terminowego ściągania należności;

8)  analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

9)  prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

10) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

§ 13. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1)  administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń  pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

7)  prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)  likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)  sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę  JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, i neutralizatorów, i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12) pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

§ 14. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. technicznych należy w szczególności:

1)  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)  prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3)  obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4)  prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)  nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6)  organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7)  wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

§ 15. Do zadań  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1. W zakresie działalności Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

1)  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)  dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)  wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)  wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5)  wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu JRG Łobez;

6)  przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)  współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9)  realizowanie  zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

10) udział w aktualizacji:

a)   stanu gotowości operacyjnej;

b)   procedur ratowniczych;

c)   dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

12) prowadzenie ewidencji nadgodzin funkcjonariuszy.

2. W zakresie spraw szkoleniowych:

1)  planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby  komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;

2)  uczestniczenie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4)  organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

3. Z zakresu prowadzenia zagadnień związanych z  BHP a w szczególności:

1)  prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)  sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)  przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)  ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7)  uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

§ 16 Zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania:

1. W zakresie realizacji zadań obronnych:

1)  opracowywanie rocznego planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

2)  organizowanie szkolenia obronnego i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;

3)  realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania komendanta, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

4)  opracowywanie i bieżące uaktualniania dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

5)  opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

6)  prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem strażaków
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

7)  planowanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych.

2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

1)  realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych w zakresie ich wytwarzania, modyfikowania, kopiowania, klasyfikowania, gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub udostępniania;

2)  prowadzenie kancelarii niejawnej;

3)  zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

4)  kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

6)  opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)  planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 17. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w SK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej określa Regulamin służby i pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie wydany w oparciu o Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego i Zarządzenia nr 9 /Reg. Służby/ 2008 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 18. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Łobzie używane są:

1)  urzędowa pieczęć okrągła o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Łobzie, woj. zachodniopomorskie”;

2)  urzędowa pieczęć okrągła o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Łobzie, woj. zachodniopomorskie”;

3)  pieczęć okrągła o średnicy 20 mm zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Łobzie, woj. zachodniopomorskie”;

4)  stempel nagłówkowy o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łobzie

 województwo zachodniopomorskie

 

5)  inne stemple służbowe i pomocnicze  według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§19.1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1 stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

2.        Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa tabela nr 1 stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

Wytworzył:
Dorota Deluga
(2015-06-16)
Udostępnił:
Różański Paweł
(2003-07-03 15:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2015-11-16 12:21:19)