☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG:

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………….

 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………..

 

Miejscowość …………………………….                Data …………………….

 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw / usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom / usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

 

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali, co najmniej jedną dostawę / usługę odpowiadającą wartością i zakresem przedmiotowemu zamówieniu.

 

 

Lp.

Odbiorca

Data

Przedmiot wykonanej usługi/dostawy

Wartość

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

 

 

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

Wytworzył:
Sławomir Samek
Udostępnił:
Różański Paweł
(2008-09-26 11:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2008-10-13 10:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 228353