☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

............................................

         /pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego".

Ja :………………………………………

/imię i nazwisko/

Reprezentuję firmę: …………………………………………………………………………

/nazwa firmy/

Adres firmy: ………...………………………………………………………………………..

 

Jako należycie upoważniony/a na piśmie oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału wymienione w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

……………………………..………..

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/


Wytworzył:
Sławomir Samek
Udostępnił:
Różański Paweł
(2008-09-26 11:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2008-10-13 10:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 228353