☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:            .................................................

Siedziba:          .................................................

 

Adres poczty elektronicznej:    …………………….……………….

Strona internetowa:                  …………………………….............

Numer telefonu:                       0 (     ) ………………….………….

Numer faksu:                           0 (     ) …….…………….…………

Numer REGON:                     ………………………….…............

Numer NIP:                            ………………….…………............

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod, Miejscowość

 

Zobowiązania wykonawcy

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: „Zakup zestawu narządzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego ", nr sprawy: PT-2370/1/08, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Cena oferty

 

Cena ofertowa netto …………………………………….zł

(Słownie:..........................................................................................................................................................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT.........................................................zł

Cena ofertowa brutto.............................................................................................zł

(Słownie:...........................................................................................................................................................................................................................................................................)

 

Oświadczam, że:

 

[x] Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:...............................

[x] Termin płatności:.......... dni.....................

[x] Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy)—……....

 


Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

……………………………………….………..tel. kontaktowy, fax:……………………………..

zakres odpowiedzialności…………………………………….

……………………………………….………..tel. kontaktowy, fax:……………………………..

zakres odpowiedzialności…………………………………….

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.

Nazwisko, imię........................................................................................

Stanowisko...............................................................................................

Telefon.................................................Fax……………..……………….

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………

Uwaga: do formularza ofertowego należy załączyć opis oferowanego zestawu wraz z podaniem typu, producenta oraz informacji o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz posiadaniu stosownych dopuszczeń

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………...……………………………………………………………...

 

Inne informacje wykonawcy:

 

………………………………………………………….......……………………………...

 

______________________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

______________________________________

Czytelne podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


Wytworzył:
Sławomir Samek
Udostępnił:
Różański Paweł
(2008-09-26 11:53:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2008-10-13 10:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 228353