☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 01.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

 

UMOWA Nr................ - wzór

 

Zawarta w dniu.............. 2008 r. w Łobzie,

pomiędzy:

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

73-150 Łobez, ul. Przemysłowa 2, NIP: 253-01-09-237

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

a

………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

 

§1

1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dostarczyć Zamawiającemu zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przekazać dokumentację techniczną: instrukcje obsługi w języku polskim, harmonogram przeglądów lub książki serwisowe, karty gwarancyjne, świadectwa dopuszczeń, a także przeszkolić w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obsługi dostarczonych urządzeń, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Ilość i konfigurację zamawianego sprzętu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

§2

1. Miejsce dostarczenia zestawu narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, 73-150 Łobez, ul. Przemysłowa 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 03 listopada 2008 roku.

3. W dniu dostarczenia wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące trybu zgłoszenia awarii oraz punktów serwisowych w okresie gwarancji.

4. Zamawiający dokona ilościowego i jakościowego odbioru zestawu narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z przekazanym zestawieniem oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

§3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia.

 

§4

l. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego jest fabrycznie nowy i wyprodukowany w roku 2008, został zakupiony w oficjalnej sieci sprzedaży producenta na rynek polski i posiada pakiet usług gwarancyjnych oraz stosowne certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

§5

1. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych narzędzi na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady, a także wszystkie uszkodzenia poza uszkodzeniami wynikającymi z nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją użytkowania, obsługi.

 

§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy narzędzi w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia usterki lub wady.

2. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego.

3. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego koszty dostarczenia i organizacji transportu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego ponosi Wykonawca.

4. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni lub gdy zestaw narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego bądź któreś z narzędzi będzie naprawiane, co najmniej trzykrotnie w okresie gwarancyjnym, wykonawca zobowiązany jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym do jego wymiany na własny koszt. Sprzęt wymieniony powinien posiadać takie same parametry funkcjonalne i standardowe.

5. W uzasadnionym przypadku czas naprawy może być dłuższy niż wymieniony w § 6 ust. 4 po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

§7

1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest.................................................... tel......................

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest....................................................

 

§8

Rozliczenie za przedmiot umowy będzie zrealizowane na podstawie faktury po wykonaniu dostawy. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie pokwitowanie odbioru podpisane przez reprezentanta Zamawiającego.

 


§9

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie:

-netto........................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................)

-stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT.................................................... zł

-brutto.......................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................)

 

2. Cena określona w ust. l § 9 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym także koszty związane z dostarczeniem, ubezpieczeniem na czas transportu oraz przeszkoleniem pracowników.

 

§10

l. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej dla Zamawiającego.

 

§11

1. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0, 2 % wartości określonej w § 9 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu zamówienia będzie dłuższa niż 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3. W przypadku zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy lub nie dotrzymania w inny sposób warunków gwarancji wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 5 % wartości uszkodzonego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

 

§12

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

§13

1. Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

 

§14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Wykonawca                                                                           Zamawiający


Wytworzył:
Sławomir Samek
Udostępnił:
Różański Paweł
(2008-09-26 11:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2008-10-13 10:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 228353